Aktivnosti

Loading
loading...

Sve aktivnosti u okviru ovog projekta su planirane i usklađene sa ciljevima i strateškim prioritetima Prostornog plana Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 88/10), Strategijom razvoja šumarstva („Službeni glasnik RS“, br. 59/06), Strategijom biološke raznovrsnosti („Službeni glasnik RS“, br. 13/11), kao i drugim relevantnim dokumentima i aktuelnom normativno-pravnom regulativom.
Osnovne aktivnosti su:
–    izrada internet prezentacije i promo filmova ovog projekta
–    izrada i distribucija edukativnog materijala iz oblasti biologije i zaštite jelenske divljači
–    analiza reintrodukcija jelenske divljači u Srbiji i širom sveta, kao i ostalih vrsta divljači (npr. srna, divokoza, vuk)
–    procena brojnosti i utvrđivanje strukture populacija jelenske divljači u centralnoj Srbiji
–    procena uticaja jelenske divljači na prirodno obnavljanje šuma, kao i na zdravstveno stanje i biološku raznovrsnost šumskih ekosistema u centralnoj Srbiji
–    analiza posledica istrebljenja jelenske divljači u centralnoj Srbiji i uticaja novonastalih populacija na šumsku floru i druge elemente šumskih ekosistema
–    analiza usklađenosti gazdovanja šumama i lovištima gde traje (ili se planira) proces reintrodukcije jelenske divljači i definisanje mera za unapređenje zatečenog stanja
–    obuka za rukovanje GPS ogrlicama za praćenje jelenske divljači u Sloveniji i Srbiji
–    uporedna analiza planiranja i organizacije gazdovanja lovištima u Srbiji i Sloveniji, sa naglaskom na sistem monitoringa i načine gazdovanja populacijama jelenske divljači
–    organizacija edukativnih i stručnih radionica i predavanja na temu gajenja i zaštite jelenske divljači i unapređenja njenih staništa
–    definisanje površina pogodnih za proces reintrodukcije (naseljavanja) jelenske divljači u centralnoj Srbiji i mera za unapređenje procesa reintrodukcije
–    organizacija stručno-naučnog skupa „1. Srpsko savetovanje sa međunarodnim učešćem o gazdovanju i zaštiti lovne faune: jelenska divljač“
–    priprema izveštaja o realizovanim aktivnostima (kvartalni, godišnji, završni)
–    izrada i promocija monografije pod naslovom „Jelenska divljač u Srbiji“

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background